ANBI gegevens

ANBI gegevens van de Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993 in het kader van de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Naam
Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993

Fiscaal nummer
0081.47.188

Contactgegevens
p/a de heer M. Wijnia
De Klķt 1
8702 CM Bolsward

Bestuurssamenstelling
De heer M. Wijnia voorzitter
De heer L. Pen secretaris/penningmeester
Mevr. M. Grijmans
De heer P.J. Dijkstra
De heer P.D. Schaafsma

Stichting Fonds Bolsward - Dronrijp 1993

Beleidsplan
De baten die het beschikbare vermogen overlevert, na aftrek van de kosten uitkeren, aan rechtspersonen uit de gemeenten Menameradeel, Littenseradiel en voorheen Bolsward, WŻnseradiel en Wymbritseradiel op aanvraag als donaties bij te dragen in hun projecten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Jaarlijks ontvangen ze een bescheiden vergoeding voor gemaakte kosten. Voorbereiding om te komen tot bestuursvoorstellen, afhandeling van toegekende donaties worden door de bestuursleden zelf verzorgd. De penningmeester verzorgt de financiŽle administratie, deze wordt gecontroleerd door een erkend accountant. Een grootbank adviseert inzake de beleggingen.

Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel:
    Het zonder winstoogmerk verhogen van de kwaliteit van de samenleving onder meer door het al dan niet met financiŽle en/of operationele hulp van anderen verlenen van (financiŽle) steun aan projecten of doelen van de algemeen maatschappelijk belang met een ideŽle en/of sociale strekking.
  2. Onder algemeen maatschappelijk belang zoals hiervoor bedoeld wordt tenminste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied , alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding.
  3. De stichting spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen zo doelmatig mogelijk te besteden in de provincie Frysl‚n, waarbij de regio Bolsward-Dronrijp prioriteit heeft. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen anders beslissen.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Aantal bestuursvergaderingen in 2015 zeven. Het aantal in behandeling genomen Donatieaanvragen was 50; waarvan toegekend 30 tot een bedrag van € 92.250,--. De inkomsten uit het vermogen bedroegen € 155.800,-- De beheer en administratie kosten € 28.880,--. De inkomsten uit het vermogen fluctureren per jaar. Over een langere periode is het gemiddeld aan inkomsten en uitgaven in evenwicht.